MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta aruanne koosneb:

— tegevusaruanne, kus antakse ülevaade majandusaasta olulistest sündmustest (RPS § 24), kogu organisatsiooni tegevustest, eesmärkidest, õnnestumistest ja plaanidest. Rahastajad hindavad tegevusaruande põhjal organisatsiooni suutlikkust.

— raamatupidamise aruanne, mis annab täpse pildi finantsseisundist ja sisaldab bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude ja netovara muutuste aruannet ja aruannete lisasid.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud, asutamisel või lõpetamisel võib olla ka lühem, aga mitte pikem kui 18 kuud. See tähendab, et alates juulist asutatud organisatsioon võib esimese aastaaruande esitada alles ülejärgmisel aastal. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu (ka siis, kui tegevust ei ole). Seega 30. juunil jõuab  enamusel ettevõtjatel ja mittetulundussektoril kätte majandusaasta aruande esitamise aeg.

Aruannetel on kanda oluline roll läbipaistva ja ausa majanduskeskkonna kujundamisel – avalikud ja kättesaadavad aruanded annavad nii klientidele, partneritele kui ka avalikkusele vajaliku ülevaate selle kohta, kuidas ettevõttel tegelikult läheb.

Aruanne tuleb esitada ka siis, kui majandusaastal mingit majandustegevust ei ole toimunud!

Aruanne tuleb esitada registrile elektrooniliselt ettevõtjaportaalis  (E-äriregistri ettevõtjaportaal asub aadressil: https://ettevotjaportaal.rik.ee)  ning esitatud aruanne peab vastama kehtestatud vorminõuetele. Ettevõtjaportaali saab siseneda ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või internetipanga kaudu. 2013. aastal süsteemis tehtud mitmeid uuendusi ja täiendusi, et aruande esitamine mugavamaks muuta. Ka jõustus sel aastal seadusemuudatus, mis puudutab äriühingu majandusaasta aruande allkirjastamise lihtsustamist ja võimalust esitada aruanne registrile ühe allkirjaga (v.a erisustega ühingud).

Oleme Teile abiks majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel: info@adehansa.ee.

Meie konsultant võtab Teiega ühendust 24 tunni jooksul.